Veiligheid
Alle scholen streven er naar een school te zijn waar de kinderen zich veilig kunnen voelen. Hier wordt veel aandacht aan besteed. Op gezette tijden (om de twee jaar, soms om het jaar) worden er enquêtes uitgezet onder de ouders en de oudere leerlingen om te achterhalen of dit doel behaald wordt. Uiteraard worden er maatregelen getroffen, als dit niet zo zou zijn. Ook wordt er aan gewerkt om de bewustwording bij kinderen te stimuleren om zelf veilig gedrag te vertonen. Veiligheid is iets van ons allemaal!
Ook wordt er gezorgd voor een veilig gebouw. Daarom wordt er standaard iedere vier jaar een risico-inventarisatie-en-evaluatie uitgevoerd door de Arbodienst. 

Beoordeling onderwijsinspectie
In het voorjaar van 2023 heeft de inspectie de kwaliteit van ons onderwijs en de sturing hierop onderzocht. De drie onderzochte items werden als voldoende beoordeeld:

  • visie, ambities en doelen
  • uitvoering en kwaliteitscultuur
  • evaluatie, verantwoording en dialoog

De inspecteurs concluderen dat het bestuur van Kindwijs een visie heeft op goed onderwijs en op de besturing daarvan. Kindwijs vertaalt deze visie naar ambities, doelen en daarmee samenhangend beleid dat onder andere is vastgelegd in het nieuwe beleidsplan voor de periode 2023-2027 onder de noemer ‘Vaardig en Vitaal’. Het bestuur realiseert de doelen en heeft een transparante en integere kwaliteitscultuur die zichtbaar is in de organisatie, aldus de vastgestelde rapportage die u hieronder kunt lezen.