Kennismaking
Bekijk deze video voor meer informatie over het werken bij onze protestants-christelijke scholengroep.

Startende leerkrachten
Iedere nieuwe collega krijgt begeleiding van een door de directie toegewezen mentor. De mate van begeleiding kan van persoon tot persoon verschillen, maar we gaan uit van hantering van een klaarliggend begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan omvat de meest uitgebreide vorm van begeleiding. 

Ervaren leerkrachten
Ervaren leerkrachten kunnen worden ingezet om onervaren collega’s op een hoger niveau te brengen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld aan een startende leerkracht worden gekoppeld. Leerkrachten die veel voor de school betekenen en een zwaardere taak vervullen, kunnen daarvoor na het volgen van een sollicitatieprocedure in een hogere salarisschaal worden geplaatst.

Opleiden binnen de school
Er zijn op iedere school leerkrachten met speciale taken. Zij helpen de collega’s verder op pedagogisch en didactisch gebied. Als voorbeeld noemen we de Interne Begeleider (IB-er). Deze taak is erg belangrij, de IB-er zorgt voor afstemming van de ondersteuning van een leerling.
Maar ook kan er voor een gehele school een cursus aan het team worden aangeboden. In sommige gevallen kan ook een individuele cursus gevolgd worden. Al naar gelang dat de situatie op de school dat verlangt.

Leerkrachten in opleiding (LIO)
Een leraar in opleiding is een student die de lerarenopleiding bijna heeft afgerond en tegelijkertijd lesgeeft op een school. 
Een LIO-er heeft nog geen onderwijsbevoegdheid, maar mag wel zelfstandig voor de groep staan. Alle activiteiten vinden echter onder de volledige verantwoording van een bevoegd docent plaats. De bevoegde docent blijft dus altijd de eindverantwoordelijke functionaris. 

Arbeidsvoorwaarden
Op de veertien scholen van de Stichting is de cao voor het primair onderwijs van toepassing. 
Verder heeft de Stichting Integraal Personeels Beleid (IPB) ontwikkeld. Dit beleid is vaak een gevolg van de cao en de dagelijkse praktijk binnen Kindwijs. Het IPB kan gezien worden als een nadere omschrijving, bestemd voor verschillende en specifieke situaties.

Onderzoek duurzame inzetbaarheid
Kindwijs is actief bezig met de gezondheid van haar medewerkers. Kindwijs wil dat medewerkers gezond en bevlogen hun werkzaamheden kunnen verrichten voor zover dat in onze mogelijkheden ligt. In 2016 was er de mogelijkheid voor medewerkers om deel te nemen aan een PMO. Kindwijs heeft iedereen met een vast contract in schooljaar 2016-2017 van 35 jaar en ouder gevraagd deel te nemen. Deelname aan PMO was op vrijwillige basis.
PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Hiermee wordt onderzocht hoe de algemene gezondheidstoestand van medewerkers is en met name wordt ook gekeken hoe de gezondheid is in relatie tot het werk. Het PMO biedt inzage in de huidige gezondheid en kan in een vroegtijdig stadium signalen opvangen die te maken hebben met gezondheid en/of welbevinden. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst, een fysiek gedeelte (PMO) en een gesprek met een bedrijfscoach.