Binnen Kindwijs is aan elke school een medezeggenschapsraad verbonden. Daarnaast is er een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR is een bij wet ingesteld, onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen van zowel ouders als teamleden te behartigen samen met het bestuur van Kindwijs.
De GMR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die alle scholen aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte daarvan, wordt de GMR over een aantal zaken verplicht ofwel om advies dan wel om instemming gevraagd.

Het bestuur hanteert het uitgangspunt dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt. Dat wil zeggen dat er medezeggenschap plaatsvindt op dat niveau binnen de organisatie waar ook de besluitvorming aan de orde is.

Onderwerpen die alle scholen aangaan zullen in de GMR aan de orde komen, schoolspecifieke onderwerpen zullen in de afzonderlijke medezeggenschapsraden ingebracht worden, voornamelijk door de directeur van de school die hiertoe door het bestuur gemandateerd zijn.

Uiteraard zal het ook zo zijn dat bij bepaalde onderwerpen de grote lijn ten aanzien van het bovenschools beleid eerst in de GMR behandeld wordt, waarna de schoolspecifieke invulling in de afzonderlijke medezeggenschapsraden besproken wordt.

De GMR vergadert zes á zeven keer per cursusjaar. Bij een (deel van de) vergadering is altijd de voorzitter van het College van Bestuur aanwezig.

De samenstelling van deze raad bestaat uit de volgende leden:
(O = ouderlid, P = personeelslid)

GMR-leden:
Janine Boot CBS Prins Maurits Dirksland (P)
Anton Goossen CBS Prins Maurits Dirksland (O) - secretaris
Joanne Nap SBO De Wegwijzer Middelharnis (P)
Jaco van Oostenbrugge CNS Zomerland Stellendam (O)
Cees van der Slik SmdB Sommelsdijk Sommelsdijk (O) - voorzitter
Lauwrens Struik SBO De Wegwijzer Middelharnis (O)
Janny Verkerk SmdB Sommelsdijk Middelharnis (P)
Bas Villerius CJS ’t Kompas Den Bommel (P)
Marijn Wegman Bosseschool Middelharnis (O)