Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, personeel, directie en bevoegd gezag op de juiste wijze kunnen worden afgehandeld:

Stap 1: Neem persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van uw kind. De groepsleerkracht stelt zo nodig de directie   op de hoogte. Niet opgelost? Zie stap 2.
Stap 2: Neem contact op met de directie. Ook hier gaat het om een persoonlijk gesprek. Niet opgelost? Zie stap 3.
Stap 3: Neem contact op met de voorzitter van het College van Bestuur. U levert uw klacht schriftelijk in. Tevens ontvangt de directie een kopie. De voorzitter van het College van Bestuur zal vervolgens een afspraak met u maken voor een gesprek over uw klacht.

De volledige tekst van de klachtenregeling staat in het bestand hieronder.