Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, personeel, directie en bevoegd gezag op de juiste wijze kunnen worden afgehandeld:

  1. Neem persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van uw kind. De groepsleerkracht stelt zo nodig de directie   op de hoogte. Niet opgelost? Zie stap 2.
  2. Neem contact op met de directie. Ook hier gaat het om een persoonlijk gesprek. Niet opgelost? Zie stap 3.
  3. Neem contact op met de voorzitter van het College van Bestuur. U levert uw klacht schriftelijk in. Tevens ontvangt de directie een kopie. De voorzitter van het College van Bestuur zal vervolgens een afspraak met u maken voor een gesprek over uw klacht.

Vervolg klachtenprocedure
Wij verzoeken u om eventuele klachten zo snel mogelijk kenbaar te maken. Na een jaar is het immers niet meer mogelijk om (op een enkele uitzondering na) nog klachten in te dienen.

Klachten over strafbare feiten kunt u altijd indienen.  Verder kunt u alleen klachten indienen die uzelf of uw eigen kind betreffen. Een klacht dient in de eerste plaats met de aangeklaagde besproken te worden.  In de meeste gevallen zal dit de leerkracht zijn. U mag verwachten dat deze zich openstelt voor een gesprek, dat binnen vier werkdagen gehouden dient te worden. Met wederzijds goedvinden kan hiervan uiteraard worden afgeweken. Wanneer het gesprek niet tot overeenstemming leidt, dan kan de externe vertrouwenspersoon worden benaderd.  De externe vertrouwenspersoon heeft een bemiddelende functie. Voor een zorgvuldige behandeling wordt van u gevraagd de klacht schriftelijk in te dienen en te ondertekenen. 

Wanneer ook dit gesprek niet tot overeenstemming leidt, staat de weg naar de klachtencommissie open. Voor de afhandeling van klachten en geschillen in het bijzonder onderwijs is er slechts één loket beschikbaar. Dit loket heet afgekort GCBO (Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs). Op hun website www.gcbo.nl kunt u terecht voor alle overige informatie. De landelijke klachtencommissie geeft het bestuur vervolgens een advies.  Binnen vier weken zal het bestuur met een besluit komen. In het geval van strafbare feiten doet het bestuur aangifte.

De volledige tekst van de klachtenregeling staat in het bestand hieronder.