Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen zich houden aan de uitgangspunten van Passend Onderwijs. Wat is Passend Onderwijs? Eigenlijk zeggen de woorden het al: onderwijs verzorgen dat bij ieder kind past, dat elk kind tegemoet komt. We weten dat kinderen op verschillende manieren leren en kennis verwerven. Het is belangrijk om dus met het aanbod van de leerstof genuanceerd om te gaan.

Uitgangspunt is ook, dat als er een stoornis met het verwerven van leesstof ontstaat, dat er gesproken wordt met de leerling én de ouders. Aan hen kan in eerste instantie gevraagd worden wat zij denken wat nodig is om de goede leerhouding te ontwikkelen. Mochten er serieuze problemen ontstaan dan werken ouders én de school samen om goede oplossingen (b.v. arrangementen) te ontwikkelen, zodat naar ieders tevredenheid het kind op de juiste manier wordt geholpen.

In het kader van de voorgaande opmerkingen rond Passend Onderwijs kunnen we ook kijken naar de ontwikkeling van een passende doorgaande lijn. In de wet wordt dit ook nadrukkelijk benoemd. Kinderen ontwikkelen zich gemiddeld langs zgn. doorgaande lijnen, waarbij de school scherp moet hebben hoe die doorgaande lijnen er uit kunnen of moeten zien. Dat betekent dat kinderen uitgedaagd worden om zich in hoge mate in te spannen zodat er een goede ontwikkeling plaatsvindt, waarbij de leerstof aansluitend wordt aangeboden. Het gaat er hierbij ook in hoge mate om of de verschillende acht schooljaren nauw op elkaar aansluiten.

Vanaf het moment dat een leerling op school komt tot het ogenblik dat het kind de school verlaat, worden gegevens over de vorderingen en belangrijke bijzonderheden verzameld en opgeslagen. We gebruiken hiervoor observatielijsten, methodetoetsen, landelijke toetsen en ons digitale leerling-volg-systeem ParnasSys. Kinderen met speciale onderwijsbehoeften worden extra gevolgd. De resultaten van deze kinderen worden vaker en uitgebreider geëvalueerd. Ook wordt een handelingsplan per periode opgesteld waarin doelstelling, onderwijsbehoefte, begeleidingsbehoefte, aanpak en middelen voor het kind staan geformuleerd. U wordt geïnformeerd als uw kind is besproken in een leerlingbespreking. We vragen dan tevens om uw zienswijze en aanvullende informatie om uw kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.