Wij zijn  'Kindwijs'!
Die naam is niet zomaar gekozen! In onze naam vind je terug wie we willen zijn:

1. Het Bijbelse uitgangspunt dat kinderen de levensweg wordt gewezen (Spreuken 1:5: "Die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen; en die verstandig is, zal wijze raad bekomen".
2. Op de aangesloten scholen staan kinderen centraal, over hen moet het gaan.
3. Kinderen moeten in hun eigen tempo hun eigenheid en hun eigen wijsheid kunnen ontwikkelen.
4. Het doel van het onderwijs is om kinderen in alle opzichten wijsheid en kennis op te laten doen: niet alleen cognitief (kennis), maar ook in de omgang met hun medemensen.
5. Tenslotte gaat het om de kwaliteit van het onderwijs, waar "KW" in het logo eveneens voor staat.

Over onze identiteit:
De grondslag van de stichting is Gods Woord, vervat in de drie Formulieren van Enigheid. Deze grondslag staat in de statuten van de stichting beschreven in artikel 2.

Daarnaast is iedere school autonoom. Dat betekent dat zij vrij zijn om binnen afgesproken kaders hun eigen keuzes te maken wat betreft de principiële invulling van het onderwijs. Daardoor mogen alle scholen van Kindwijs dan ook verschillend van elkaar zijn. De Adviesraad van de betreffende school bewaakt de principiële grondslag van deze school.

Binnen de organisatie van Kindwijs worden elementen van beleid aangedragen. Vanuit een door de directeuren gevormd Managementteam worden beleidsontwikkelingen besproken en getoetst.

Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR), waar de specifieke schoolzaken van de betreffende school aan bod komen.
Als het om zaken gaat die meerdere scholen aangaan, komen die zaken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad terecht.

Iedere school heeft haar eigen Adviesraad. Een Adviesraad vertegenwoordigt de ouders en heeft een belangrijke taak in het bewaken van de grondslag van de betreffende school. Het benoemen van leerkrachten vormt hierbij een wezenlijk onderdeel. Verder geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over identiteitsgevoelige zaken.